Akredituotos programos socialiniams darbuotojams

Akredituotos programos socialiniams darbuotojams

Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su bendruomene

Programa skirta supažindinti socialinius darbuotojus su esminiais bendruomenės plėtros principais ir praktika.

Programoje supažindinama su darbo vietos bendruomenėje bei su vietos bendruomene principai, pateikiamos pagrindines teorinės prielaidos ir praktinės gairės. Bus mokomasi, kaip kaip vietos bendruomenėse kuriamas solidarumas ir autonomiškumas, taip pat, kaip stiprinama vietos žmonių ir bendruomenės organizacijų iniciatyva.
Programoje pateikiama VšĮ „Kitokie projektai“ sukurtas bendruomenės plėtros metodas – „Bendruomenės piramidė ™“. Jis padeda nuosekliau ir tikslingiau dirbti su vietos bendruomenėmis, paprasčiau stebėti ir įsivertinti socialinio darbo poveikį vietos bendruomenėse ir stipriau atliepti vietos bendruomenės poreikius. Programa skirta socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, seniūnijų darbuotojams, vietos NVO darbuotojams.
Trukmė 16 ak.val. (2 dienos).
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870910

Profesinės veiklos ir socialinio darbo intervencijų planavimas

Programa skirta suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie lankstų (adekvatų situacijai) socialinio darbo intervencijų ir profesinės veiklos planavimą ir modernių socialinio darbo metodų derinimą.

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, kurie siekia savo darbe taikyti ir derinti įvairius šiuolaikinius socialinio darbo intervencijų metodus. Mokymuose siekiama pateikti tiek naujų intervencijos metodų tiek ir naują požiūrį į profesionalų metodinį veikimą kasdienėje socialinio darbo praktikoje. Programoje bus pristatyti pagrindiniai lankstaus intervencijų planavimo principai, šiuolaikinis požiūris į profesionalų metodinį veikimą ir intervencijos metodų klasifikaciją. Papildomai programoje bus teoriškai pristatyti ir praktiškai treniruojami į stiprybes orientuoto tyrinėjimo (Appretiative Inquiry), antiopresinės praktikos (Anti-oppressive practice), atviros erdvės technologijos (Open space technology), savitarpio paramos grupės ir Bendruomenės piramidės™ metodai. Programa skirta socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams
Mokymų trukmė 16 ak.val. (2 dienos)
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870944

Socialinės kliento situacijos analizė ir sprendimų priėmimas

Programa skirta stiprinti socialinių darbuotojų gebėjimus kritiškai bei etiškai stebėti, suprasti ir tyrinėti klientų situaciją ir priiminėti atitinkamus sprendimus.

Mokymuose bus daugiausiai dirbama stiprinant gebėjimus stebėti ir tyrinėti klientų socialinę situaciją nevertinant (neteisiant). Planuojama aptarti socialinę gerovę šiuolaikinio pasaulio kontekste, žmogaus savarankišką gyvenimą stiprinančius situacijos analizės principus, pristatyti ir treniruotis nevertinantį (fenomenologinį) požiūrį į situacijos analizę, kritinio mąstymo (kritinės sąmonės) požiūrį pagal P.Freire. Taip pat mokymuose bus pristatomi keli nevertinančią laikyseną stiprinantys klientų situacijos tyrinėjimo metodai – į stiprybes orientuoto tyrinėjimo (Appretiative inquiry) ir Esminių savybių (Core qualities).
Programa skirta socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams
Mokymų trukmė 16 ak.val. (2 dienos)
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870937

Socialinių paslaugų įstaigos atstovavimas: komunikacija, įtakojimas ir derybos socialinių paslaugų įstaigų valdyme

Programa skirta pristatyti ir aptarti esminius socialinių paslaugų įstaigos atstovavimo aspektus – viešąją ir tarpinstitucinę komunikaciją, derybas bei įtakojimą.

Šie mokymai nukreipti į socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančių darbuotojų gebėjimą atstovauti savo įstaigos, darbuotojų, klientų interesus. Taip pat formuoti ir įtakoti teigiamą savo įstaigos, vykdomų paslaugų ar darbuotojų įvaizdį viešumoje, derėtis su partneriais ir kitomis susijusiomis institucijomis. Mokymuose planuojama pristatyti esminius viešosios ir tarpinstitucinės komunikacijos aspektus, pristatyti pagrindinius efektyvių derybų principus, analizuoti realias sunkias socialinių paslaugų įstaigos atstovavimo situacijas.
Mokymai skirti socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir kitam vadovaujančiam personalui – skyrių vadovams, vyr. socialiniams darbuotojams ir pan.
Mokymų trukmė 16 ak.val. (2 dienos)
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870942

Asmenų įgalinimas

Programa skirta stacionarias paslaugas teikiančių įstaigų, dienos centrų, vaikų globos namų darbuotojams tobulinti kompetencijas reikalingas klientų įgalinimui, įtraukimui į sprendimų priėmimą ir veiklas, klientų atsakomybės ugdymui.

Šie mokymai nukreipti į įgalinimo idėjos platesnį teorinį kontekstą, esmines įgalinimo prielaidas ir įgalinančių metodų taikymą socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kasdienėje praktikoje. Programoje naudojami interaktyvūs mokymosi metodai leidžia ne tik gilinti žinias, bet ir udyti pasirengimą ir praktinius gebėjimus klientų motyvavimui savarankiškai ir atsakingai veikti. Programoje praktiškai analizuojami sudėtingi darbo su klientų motyvavimu ir atsakomybės ugdymu atvejai, kartu ieškant optimalių sprendimo būdų. Mokymuose skiriama laiko savo realios kasdienės praktikos apmąstymui ir įgalinančių elementų joje stiprinimui.
Mokymų trukmė 16 ak.val. (2 dienos)
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870878

Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su socialinės rizikos vaikais

Mokymų metu supažindinama su patirtinio ugdymo metodu: metodas pristatomas, išbandomas praktikoje, įvardinamos jo taikymo galimybės ir specifika, dirbant su socialinės rizikos vaikais. Šios mokymų programos uždaviniai:
- pristatyti pagrindinius patirtinio ugdymo principus ir eigą;
- sukurti galimybę dalyvaujantiems asmeniškai patirti metodo poveikį, atliekant patirtines užduotis ir jas reflektuojant;
- lavinti patirties refleksijos įgūdžius, suteikti žinių apie tinkamus refleksijos klausimus, metodus;
- pasirengti metodo elementų pritaikymui, dirbant su rizikos grupės vaikais.

Programa skirta socialiniams darbuotojams.
Trukmė 16 ak.val. (2 dienos)
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870905

Socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių nestacionarias ir mišrias socialines paslaugas, darbuotojų komandiniai mokymai

Šios mokymų programos uždaviniai: stiprinti įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą, savitarpio palaikymą, komandinio darbo įgūdžius; suteikti žinių apie komandinį darbą, apie įstaigos komandų ir tarpinstitucinių komandų darbo organizavimo principus ir būdus.

Kolektyvo nariai sustiprins asmeninius komandinio darbo įgūdžius, tobulins savo bendradarbiavimą, drauge įvardins komandinio darbo tobulinimo ir sudėtingų situacijų sprendimo gaires. Pasipildys žinios apie įstaigos interesų atstovavimą, komandos veikimą krizinėse situacijose.
Seminaras patirtinis: jame gausu komandinių užduočių ir komandos veiklos aptarimo, diskusijų, analizuojamos sudėtingos darbinės situacijos.

Programa skirta socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių nestacionarias ir mišrias socialines paslaugas vadovams, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams.
Mokymų trukmė 3 dienos (24 ak.val.).
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870934

Vaikų globos namų darbuotojų komandiniai mokymai

Šios mokymų programos uždaviniai: mokyti dirbti komandoje, stiprinti darbuotojų savitarpio supratimą ir palaikymą, gebėjimą spręsti sudėtingas darbines situacijas, didinti emocinį atsparumą.

Seminaro metu kolektyvo nariai sustiprins asmeninius komandinio darbo įgūdžius, tobulins komandinį darbą globos įstaigoje, drauge įvardins pasitaikančių sudėtingų situacijų sprendimo gaires. Papildoma seminaro tema emocinio atsparumo ir asmeninio efektyvumo stiprinimas.
Seminaras patirtinis: jame gausu komandinių užduočių ir komandos veiklos aptarimo, diskusijų, analizuojamos sudėtingos darbinės situacijos.

Programa skirta socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių nestacionarias ir mišrias socialines paslaugas vadovams, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams.
Mokymų trukmė 3 dienos (24 ak.val.).
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870931

Savimotyvacija ir darbingumo palaikymas socialinėje veikloje

Mokymų tikslas - padėti sėkmingai tvarkytis su įvairaus pobūdžio darbinėmis įtampomis, suteikti darbingumui ir savimotyvacijai palaikyti reikiamų žinių bei praktinių įgūdžių. Pagrindiniai mokymų programos uždaviniai:
- Suteikti žinių apie darbinio perdegimo sindromą bei darbinio perdegimo prevenciją.
- Mokytis ilgalaikio ir trumpalaikio streso įveikimo būdų.
- Formuoti tausojantį socialinių darbuotojų požiūrį į save, dirbant su darbuotojų nuostatomis bei elgesio įpročiais.

Dalyviai turės galimybę atpažinti savo tipines reakcijas į stresą, sužinos būdus, kaip galėtų jas balansuoti, keisti. Programa suteiks žinių apie reakcijos į įtampą kilimo principus, dalyviai galės vizualizuoti reakcijas į stresą modernia biogrįžtamojo ryšio technika. Supažindinsime su ilgalaikio streso pasekmėmis, darbinio perdegimo sindromu bei jų šalinimo būdais.

Programoje bus išbandomi skirtingi relaksacijos metodai, patikrinti laiko ir tyrimų, bei plačiai taikomi streso įveikos stiprinime, tokie kaip autogeninė treniruotė, progresyvinė raumenų relaksacija, sąmoningumu grįstas streso mažinimas (Mindfulness Based Stress Reduction). Dalyviams bus pateikta papildoma medžiaga, leidžianti technikas naudoti savarankiškai po seminaro, įvardintos priemonės padedančios atlaikyti ilgalaikę darbinę įtampą, keisti situaciją, požiūrį į ją ir atkurti jėgas.

Programa skirta socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams
Mokymo trukmė 2 dienos (16 ak.val.).
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870936

Mokymas ir konsultavimas socialiniame darbe: profesinių įgūdžių tobulinimas

Tai praktinis seminaras, skirtas mokymo ir konsultavimo įgūdžių tobulinimui.
Pagrindiniai seminaro uždaviniai:
- Suteikti žinių apie įvairius ugdymo metodus ir skirtingas konsultavimo technikas.
- Supažindinti dalyvius su konsultavimo principais, jų taikymu atsižvelgiant į kliento situaciją bei psichologinę būseną.
- Tobulinti praktinius mokymo, ugdymo ir konsultavimo įgūdžius.
- Analizuoti konkrečius profesinės veiklos atvejus.

Seminaro metu dalyviai vystys ugdymo bei konsultavimo įgūdžius, atlikdami konsultavimo užduotis ir gaudami grįžtamąjį ryšį iš kolegų bei vadovų.

Programa suteikia galimybe tapti sąmoningesniu apie konsultavimo procesą, konsultanto rolę jame, esmines konsultanto kompetencijos. Seminaro metu trumpai prisimenama konsultavimo teorija, stebimos kolegų konsultacijas, įsijaučiama į kliento rolę, reflektuojama kasdieninė praktiką, išbandomos konsultavimo technikos. Programoje nagrinėjamos tokios temos kaip konsultavimas skirtingais socialinio darbo su klientu etapais, kontakto vystymas, kliento problemos apibrėžimas, nemotyvuoto kliento konsultavimas, reagavimas į neverbalinę informaciją, empatija, palaikymas ir konfrontavimas konsultavime.
Programa skirta socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams
Mokymo trukmė 2 dienos (16 ak.val.).
Kvalifikacijos kėlimo programos kodas: 596870943

Socialinės raidos temos

Data

2016 sausio 11

Tags

Mokymai, Socialinė raida

Kontaktai

Pylimo g. 31-3, 01309 Vilnius

Tel.+370 5 2614026

El.paštas: info@kitokieprojektai.net

Naujienlaiškis